Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


27.02.2024
Тарифа за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив (с Решение №77 от Протокол № 4/15.02.2024 г.)

         ТАРИФА

за

таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив

( Приета с решение № 288 от 02.11.2016г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив на база и на решения за отделни видове такси, които се събират в Адвокатска колегия Пловдив, взети с решения, отразени в Протокол №1 от 13.01.2005г., Протокол №2 от 20.01.2005г., Протокол №15 от 02.07.2008г. и Протокол №11 от 23.05.2013г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Пловдив; изм. с Протокол № 17 от 11.07.2018 г., решение №231, изм. с Протокол № 27 от 11.12.2019 г., решение №435, изм. с Протокол № 9 от 16.04.2020 г., решения №148 и 157, изм. с Протокол № 13 от 16.06.2020 г., решение №248, изм. с Протокол № 14 от 22.06.2020 г., решение №249, доп. с Протокол № 20 от 20.09.2022 г. с Решение № 361, изм. с  Протокол № 1 от 11.01.2023 г. с Решение № 5, изм. с Протокол № 12 от 31.05.2023 г., решение №208, доп. с Протокол № 24 от 11.10.2023 г. с Решение № 423, решение № 77, изм. с Протокол № 4 от 15.02.2024 г.).

I. Такси при вписване (встъпителни вноски)

 1. Такса за вписване на кандидат за младши адвокат с натрупан стаж на трудово или служебно правоотношение, или като свободна професия, или друг осигурителен стаж до 1 година, без адвокатски стаж в Адвокатска колегия Пловдив - 600.00 лв.
 2. Такса за вписване на кандидат за младши адвокат или адвокат с натрупан стаж на трудово или служебно правоотношение, или като свободна професия, или друг осигурителен стаж от 1 до 5 години, без адвокатски стаж в Адвокатска колегия Пловдив - 1000.00 лв.
 3. Такса за вписване на кандидат за младши адвокат или адвокат с натрупан стаж на трудово или служебно правоотношение, или като свободна професия, или друг осигурителен стаж от 5 до 10 години, без адвокатски стаж в Адвокатска колегия Пловдив - 1500.00 лв.
 4. Такса за вписване на кандидат за младши адвокат или адвокат с натрупан стаж на трудово или служебно правоотношение, или като свободна професия, или друг осигурителен стаж над 10 години, без адвокатски стаж в Адвокатска колегия Пловдив - 2500.00 лв.
 5. Таксата за вписване на кандидат за адвокат с адвокатски стаж в Адвокатска колегия Пловдив до 5 години е в размерите, определени съгласно т. 1 - 4.
 6. Такса за вписване на кандидат за адвокат с адвокатски стаж в Адвокатска колегия Пловдив от 5 до 10 години  е в размер на 1000 лв.
 7. Такса за вписване на кандидат за адвокат с адвокатски стаж в Адвокатска колегия Пловдив от 10 до 15 години  е в размер на 500 лв.
 8. Такса за вписване на кандидат за адвокат с адвокатски стаж в Адвокатска колегия Пловдив над 15 години е в размер на 200 лв.  
 9. Такса за вписване на Адвокатско дружество - 150.00 лв.
 10. Такса за вписване на Адвокатско съдружие - 150.00 лв.
 11. Такса за промени в Адвокатско дружество и Адвокатско съдружие, включително и заличаване - 50.00 лв.
 12. Такса за вписване на адвокатски сътрудник - 50.00 лв.
 13. Такса за прехвърляне на адвокат от друга адвокатска колегия – 300 лв.

 

  1. Месечни вноски към Адвокатска колегия - Пловдив
   1. Месечна вноска към Адвокатска колегия Пловдив - 20.00 лв.

  1. Други такси
   1. Такса за разглеждане на документи за изпит по чл. 8 от Закона за адвокатурата - 20.00 лв.
   2. Такса за издаване на удостоверения - 5.00 лв.
   3. Такса за издаване на справки – 5.00 лв.
   4. Такса за издаване на заверени преписи от документи - 2.00 лв. за първа страница и по 1.00 лв. за всяка следваща.
   5. Такса за лица, които не са вписани адвокати или младши адвокати и желаят издаване на копия от каквито и да е документи от Адвокатска колегия Пловдив - 2.50 лв. за първа страница и по 1.00 лв. за всяка следваща.
   6. Такса правоучастие на лица, които не са вписани като адвокати или младши адвокати в семинари, организирани от Адвокатска колегия Пловдив – ½ над размера на определената такса за участие за адвокати и младши адвокати за съответния семинар.
   7. Такса за издаване на незаверени копия от документи и предоставяне на електронни копия на документи -  0.20 лв. за всяка страница.
   8. Такса за издаване на кочан с договори за правна помощ и пълномощни – 5 лв

 

  1.  Такси, дължими към Висшия адвокатски съвет

Съгласно Протокол № 11 - решение на ВАС от 08.12.2017 г., изм. с реш. № 1114/11.01.2024 г.

     1. При вписване на адвокат с осигурителен стаж до 3 години - 1200.00лв.
     2. При вписване на адвокат с трудов стаж над 3 години - 2500.00 лв.
     3. При повторно вписване на адвокати в ЕАР – сумата е ½ /една втора/ от дължимата вноска по т. 1 и 2

Съгласно Протокол № 13 – решение на ВАС от 12.01.2018 г.

3. Месечна вноска към Висш Адвокатски съвет - 20.00 лв.

 1. Такса за издаване на идентификационна карта на адвокат, младши адвокат или адвокатски сътрудник- 10 лв
 2. Такса за издаване на годишен холограмен стикер – 1 лв