Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


09.08.2019
Становище на АС - Пловдив относно ЗИДЗА

                                                                                                                   ДО

                                                                                                                   ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

                                                                                                                   ГРАД СОФИЯ

 

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,

 

Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019г. прие редица решения. Многократно е ставало въпрос и вие сте декларирали позиция, че макар същите да не са задължителни за Висшия адвокатски съвет, волята изразена на този висш форум на българската адвокатура от излъчените от всички колегии делегати, следва да бъде уважавана и зачитана от страна на Висшия адвокатски съвет и останалите органи на адвокатурата.

            Както коректно е отбелязано в доклада на работната група за изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (ЗИДЗА), подготвен от адв. Емил Ядков, решенията на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019г. бяха ясни и категорични:

С гласуването по Девето предложение за решение, с мнозинство от 130 гласа „За“ беше прието следното решение: „Общото събрание на адвокатите от страната препоръчва на Висшия адвокатски съвет да предприеме процедура по изготвяне на нов Закон за адвокатурата.“ С последното гласумане на събранието с мнозинство от 88 гласа, бе прието решение: „Направените предложения за промени в закона за адвокатурата следва да влязат в новия закон, който ще бъде изготвен“. Непосредствено преди последното гласуване, е направено изказване на колегата Ради Дишовски: „Колеги, в края на краищата ми дойде и на мен редът. Значи, гласувахме изготвянето на нов закон. Не може сега да правим изменение на предложения и да вкарваме промени в предложения за ново изменение на закона и каквото и да е друго. Вече е гласувано.

Значи, след като сте гласували мнозинството, решен е въпросът. Дали някой си е хвърлил труда на вятъра, е без значение, след като има решение на общото събрание.“

Ще си позволим да се солидализираме с мнението в това изказване с една особеност. Още на самото общо събрание бяха направени изказвания, че труда на колегите, подготвили проектите за ЗИДЗА, следва да бъде оценен и техните предложения да се обсъдят и ползват при приемането на новия Закон за адвокатурата.

Несъмнено при действащата позитивно правна уредба, решенията на Общото събрание на адвокатите нямат задължителен характер за Висшия адвокатски съвет, но вие многократно сте декларирали намерение да са съобразявате с тях като морален акт на уважение към същите. Още повече, че видно и от доклада на работната група за изготвяне на ЗИДЗА ясно се вижда, че в адвокатурата е налице консенсус по въпроса, за необходимостта от придаване на задължителен характер на решенията на Общото събрание на адвокатите от страната.

С оглед на изложеното, нашето становище и настояване е Висшият адвокатски съвет да се съобрази с ясно изразената воля на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019г., и вместо да внася в аванс проект на ЗИДЗА и едва след това проект за нов Закон за адвокатурата, да започне незабавно работа по подготовка на проект за нов Закон за адвокатурата като при изготвянето му да обсъдят и вземат предвид и направите до момента предложения от групите за подготовка на ЗИДЗА.

            Намираме, че съдържащите се в приетия проект за ЗИДЗА предложения, не обезпечават изпълнение на решенията на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019г., а напротив – влизат в директно противоречие с тях. Прави неприятно впечатление и фактът, че точка с такъв предмет е внесена за разглеждане от Висшия адвокатски съвет в разгара на лятото, в период на съдебна ваканция, когато е малко вероятно голяма част от колегите да узнаят за това обстоятелство и да изразят своята реакция и позиция.

В чл.11, ал.1 от ЗНА е предвидено, че отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни. С оглед на изложеното, приемането и внасянето на настоящия проект за ЗИДЗА би могло да затрудни приемането на нов Закон за адвокатурата и с оглед на изисванията на ЗНА, а не само поради трудността да се мотивират народните представители да разгледат в кратък интервал от време и проекта за ЗИДЗА и проект на нов Закон за адвокатурата.

Не може да не направи впечатление и факта, че в доклада на работната група за изготвяне на проект на ЗИДЗА, внесен във ВАдв.С с вх. №1530830.05.2019г. е направен анализ и обобщение на постъпилите предложения по кои въпроси следва да се внесе в Народното събрание проект на ЗИДЗА като са посочени три групи предложения, а в т.4 са обобщени въпроси, по които съвпадат вижданията на всички вносители на предложения и те са: придаване на задължителен характер на решенията на общото събрание на адвокатите от страната и уеднаквяване на режима на дисциплинарна съдимост на членовете на висшите органи на адвокатурата и адвокатите. В тази връзка в доклада са направени предложения за изменение на три текса от закона за адвокатурата – чл. 113, чл. 129 и чл. 130 / макар същите да търпят не малко критики по отношение на редакциите си /.  В приетия на на 19 юли 2019г. от ВАдв.С проект на ЗИДЗА се съдържат 66 параграфа, с които освен, че се предлагат многобройни промени в закона, които не са належащи в спешен порядък и могат дза се приемат с изготвянето на проекта за нов закон, не осигуряват придаване на задължителен характер на решенията на общото събрание на адвокатите от страната и уеднаквяване на режима на дисциплинарна съдимост на членовете на висшите органи на адвокатурата и адвокатите в смисъла, вложен в решенията на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019г. 

В тази връзка, молим да преразгледате вашето решение, взето на заседание, проведено на 19 юли 2019г. за приемане и внасяне в Народното събрание за гласуване на  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, с мотиви към законопроекта, като се съобразите с ясно изразената воля на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019г.

Обръщаме внимание, че вече се загубиха близо пет месеца, в които вместо да се определи работна група и с бързи темпове да се подготви проект на нов модерен Закона за адвокатурата в изпълнение на решението на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019г., се направи всичко възможно това да не се случи и да се заобиколи за пореден път волята на ОСАС, който подход намираме за дълбоко погрешен като се надявам от ваша страна да бъде показана ясна воля да бъде коригиран. В противен случай се надяваме да обясните ясно и категорично на българската адвокатура мотивите си, да не изпълните посоченото решение на ОСАС.

Настояваме да се определи отговорник за изпълнението на всяко конкретно решение, взето на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019г. и да се даде срок за това. Само по този начин Висшият адвокатски съвет би демонстрирал реално декларираната от него воля да зачита и изпълнява решенията, взети от този висш форум на българската адвокатура, чрез излъчените от всички колегии делегати.

Използваме случая за пореден път да предложим помощта на членовете на Пловдивския адвокатски съвет, които са готови да окажат активна подкрепа на ВАдв.С в работата по посочените по-горе направления. Вярваме, че подобна воля и готовност биха заявили и много от останалите колегии в страната.

Вярваме, че ВАдв.С във ваше лице ще прояви нужната мъдрост и воля и ще направи необходимото да изпълни решенията от Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019г. В противен случай, трябва да е ясно при провеждането на следващото Общото събрание на адвокатите от страната, кой носи отговорността това да не се случи и как възнамерява да понесе тази отговорност!“

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС ПЛОВДИВ

                                                                                                                                                                                                                                                                         адв. Иван Демерджиев