Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


22.04.2021
Протокол № 5 на ИК

ПРОТОКОЛ №5

на избирателната комисия за избор на делегати

за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г.

 

Днес, 21.04.2021 г., във връзка с подготовката на изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., се проведе заседание на Избирателната комисия на Пловдивска  адвокатска колегия по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:             адв. Марта Севдалинова Божикова – Щерева

Членове:        1. адв. Иван Георгиев Гогов

2. адв. Марияна Христова Димчева

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предоставяне на отговор по постъпило запитване за възможността за гласуване с пълномощно, подписано с квалифициран електронен подпис

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на ПАК единодушно приеха предложения дневен ред и пристъпиха към разглеждане на точка единствена от същия:

 Председателят докладва, че на 21.04.2021 г. е постъпило следното запитване: Допустимо ли е упълномощаването за гласуване да бъде извършено с пълномощно, подписано с квалифициран електронен подпис, и изпратено на електронната поща на колегията?

Членовете на комисията, като взеха предвид разпоредбите на Закона за адвокатурата, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Регламент (ЕС) № 910/2014, приеха, че следва да бъде допуснато гласуване с пълномощно, подписано с квалифициран електронен подпис. Квалифицираният електронен подпис по чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ безусловно може да се отъждестви със собственоръчно положен подпис по аргумент от чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ и чл. 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014.  Въз основа на така изложените мотиви, ИК прие следното

 

РЕШЕНИЕ:

Допустимо е упълномощаването за гласуване в изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., да бъде извършено с пълномощно, подписано с квалифициран електронен подпис по чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.

За да бъде проверена валидността на квалифицирания електронен подпис, пълномощното следва да бъде изпратено по електронна поща на адреса на Колегията /office@plovdivlaw.org/ най-късно в деня преди Общото събрание /23.04.2021 г./, респ. – за допълнителия избор – най-късно в последния работен ден преди избора /29.04.2021 г./. Упълномощеният с електронно пълномощно адвокат следва да носи копие на пълномощното за представянето му пред Избирателното бюро.  

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.