Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


21.04.2021
Протокол № 4 на ИК

ПРОТОКОЛ №4

на избирателната комисия за избор на делегати

за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г.

 

Днес, 20.04.2021 г., във връзка с подготовката на изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., се проведе заседание на Избирателната комисия на Пловдивска  адвокатска колегия по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:             адв. Марта Севдалинова Божикова – Щерева

Членове:        1. адв. Иван Георгиев Гогов

2. адв. Марияна Христова Димчева

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати от Пловдивска Адвокатска колегия
 2. Промени в състава на изибрателните бюра

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на ПАК единодушно приеха предложения дневен ред и пристъпиха към разглеждане на точките от същия:

По т.1: Утвърждаване на образец на бюлетина за избор на делегати от Пловдивска Адвокатска колегия

 Председателят докладва, че съгласно Раздел ІV. БЮЛЕТИНА от Методическите указания гласуването се извършва с обща (интегрална) бюлетина по образец, утвърден от Избирателната комисия. Бюлетината се отпечатва на бял лист - формат А4, озаглавен: „БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ ПЛОВДИВСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ“, със следното съдържание:

         квадратче за отразяване на вота;

         собствено, бащино и фамилно име на кандидата, както и неговите юридически и адвокатски стаж;

         печат със синьо мастило по образец, утвърден от ИК на ПАК.

Имената на кандидатите се разполагат на самостоятелен ред, който започва с квадратчето за отразяване на вота и се подреждат по азбучен ред, определен на база първата буква от малкото име на кандидата.

При отчитане на изложените изисквания и на обявения с Протокол № 3/14.04.2021 г. окончателен списък на кандидатите за делегати, на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на ПАК прие следното

РЕШЕНИЕ:

Утвърждава образец на бюлетина за избор на делегати от Пловдивска Адвокатска колегия. Образецът на бюлетина представлява Приложение № 1 към настоящия протокол и е неразделна част от него.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.2: Приемане на промени в състава на Избирателните бюра по чл.101, ал.2 от ЗА за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 24-25.04.2021 г.

Председателят докладва, че след утвърждаването на състава на Избирателните бюра с Протокол № 1/22.03.2021 г. са постъпили откази от част от техните членове, поради което се налага да бъдат направени промени в поименния им състав. 

След проведени разисквания и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на ПАК прие следните

РЕШЕНИЯ:

 1. Заменя члена на Първо изборно бюро Веселин Минчев Козарев с Васил Евгениев Майсторов.
 2. Заменя члена на Второ изборно бюро Таркан Неджет Шериф с Асен Филипов Кочанов.
 3. Обявява актуализиран Списък с броя и поименния състав на избирателните бюра (ИБ), както следва:

Първо изборно бюро:

 

 1. Васил Евгениев Майсторов
 2. Даниела Динкова Радева
 3. Надежда Василева Котрукова

Второ изборно бюро:

 1. Красимира Георгиева Куцарова
 2. Асен Филипов Кочанов
 3. Александра Александрова Чеканска

Трето изборно бюро

 1. Георги Сашев Петров
 2. Карник Жирайр Бадваганян
 3. Николай Николаев Пеев

Резерви:

 1. Антоанета Асенова Зидарова
 2. Вероника Рениер Фонсека
 3. Николай Весков Лесов
 4. Марина Христова Николова

 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

С останалата част от протокола може да се запознаете в секцията за членове на АК - Пловдив.