Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


16.04.2021
Протокол № 3 на ИК

ПРОТОКОЛ №3

на избирателната комисия за избор на делегати

за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г.

 

 

Днес, 14.04.2021 г., във връзка с подготовката на изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., се проведе заседание на Избирателната комисия на Пловдивска  адвокатска колегия по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:             адв. Марта Севдалинова Божикова – Щерева

Членове:        1. адв. Иван Георгиев Гогов

2. адв. Марияна Христова Димчева

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на постъпилите предложения за делегати и обявяване на списък на кандидатите за делегати за участие в Общото събрание на адвокатите от страната на 29 и 30 май 2021 г.
 2. Обсъждане на т. 1 от Решение № 118/07.04.2021 г. на Адвокатски съвет – Пловдив.

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на ПАК единодушно приеха предложения дневен ред и пристъпиха към разглеждане на точките от същия:

По т.1: Разглеждане на постъпилите предложения за делегати и обявяване на списък на кандидатите за делегати за участие в Общото събрание на адвокатите от страната на 29 и 30 май 2021 г.

 Председателят докладва, че в установения срок – до 09.04.2021 г. вкл., са постъпили 6 предложения за общо 45 кандидати за делегати. Предложението за един от кандидатите за делегат – адв. Владимир Златев, е оттеглено от вносителя поради недадено съгласие от кандидата поради обстоятелството, че адв. Златев изпълнява функциите на председател на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура.

Отбеляза се, че постъпилите предложения са подадени в писмен вид и отговарят на изискванията на т. 2 и т. 3 от Глава I от Методическите указания. Подадени са надлежни декларации-съгласие от всеки един от предложените кандидати.

След проведените разисквания и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на ПАК прие следното

РЕШЕНИЕ:

Обявява Списъка на кандидатите за делегати за участие в Общото събрание на адвокатите от страната на 29 и 30 май 2021 г., както следва:

№ по ред

 

Име на кандидата за делегат

юридически стаж

адвокатски стаж

 1.  

Албена Георгиева Пискова

31

30

 1.  

Албена Миткова Йотова

21

18

 1.  

Борислав Николов Иванов

28

27

 1.  

Валентин Александров Ройнов

19

19

 1.  

Васил Александров Василев

26

26

 1.  

Васил Ангелов Попов

8

8

 1.  

Васил Георгиев Георгиев

19

19

 1.  

Виолета Васкова Иванова - Спасова

17

17

 1.  

Ганчо Кръстев Толев

19

19

 1.  

Георги Димитров Баев

16

15

 1.  

Георги Христев Босев

19

19

 1.  

Георги Янчев Карастоянов

20

10

 1.  

Димитър Пенев Пенев

17

17

 1.  

Димитър Петров Попов

18

17

 1.  

Доротея Димитрова Будакова-Лазарова

40

29

 1.  

Евелина Русчева Божикова

40

39

 1.  

Емилия Недева Недева

35

34

 1.  

Емилия Стефанова Харитова

14

14

 1.  

Иван Димов Иванов

30

25

 1.  

Иван Петев Демерджиев

19

19

 1.  

Константин Йорданов Давчев

17

17

 1.  

Маргарита Кирилова Димова

15

14

 1.  

Мариана Иванова Биркова - Пешева

33

32

 1.  

Мариана Йорданова Нешева

15

15

 1.  

Мария Георгиева Шаркова

12

12

 1.  

Нели Симеонова Пеева

26

25

 1.  

Невена Петрова Деспотова

23

22

 1.  

Никола Иванов Симеонов

14

14

 1.  

Николай Светославов Ангелов

41

41

 1.  

Николай Христов Банков

54

53

 1.  

Пенка Наскова Маринова

20

20

 1.  

Пламен Любомиров Бонев

16

16

 1.  

Рени Стефанова Стефанова

22

21

 1.  

Росица Александрова Драгинова

20

20

 1.  

Станислав Васков Станев

15

15

 1.  

Станислав Любенов Бахчеванов

13

13

 1.  

Стефан Ангелов Левашки

29

25

 1.  

Стефан Светославов Петров

19

18

 1.  

Стефка Димчева Влахова

23

22

 1.  

Тани Ненов Конакчиев

16

16

 1.  

Таня Костадинова Динкова

25

24

 1.  

Теодор Георгиев Апостолов

21

21

 1.  

Тодор Петров Димов

20

20

 

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.2: Обсъждане на т. 1 от Решение № 118/07.04.2021 г. на Адвокатски съвет – Пловдив

Членовете на Избирателната комисия обсъдиха т. 1 от Решение № 118/07.04.2021 г. на Адвокатски съвет – Пловдив, с което се отправят препоръки към Избирателната комисия до гласуване в изборите на 24-25.04.2021 г. да бъдат допуснати всички адвокати, за които в системата БАРКИЙПЪР или по банковите сметка на АК – Пловдив към 23.04.2021 г. е отразено плащане на всички задължения на конкретния адвокат към АК-Пловдив и към Висшия адвокатски съвет до месец март 2021 г. включително, а за допълнителния избор, който ще се проведе на 02.05.2021 г. - да бъдат допуснати всички адвокати, за които в системата БАРКИЙПЪР или по банковите сметка на АК – Пловдив към 30.04.2020 г. е отразено плащане на всички задължения на конкретния адвокат към АК-Пловдив и към Висшия адвокатски съвет до месец април 2021 г. включително. Членовете на Избирателната комисия намират така отправената препоръка за съответна на духа на закона и на актуалната съдебна практика. Обсъди се също, че в тази връзка е необходимо да бъде прецизиран и текстът на т. 2, б. а/ и б. б/ от Глава VI, буква А. Гласуване от Методическите указания за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., насрочени за 24-25.04.2021 г.

След проведени разисквания и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на ПАК прие следното

РЕШЕНИЯ

1. До гласуване в изборите на 24-25.04.2021 г. да бъдат допускани всички адвокати, за които в системата БАРКИЙПЪР или по банковите сметки на АК – Пловдив към 23.04.2021 г. е отразено плащане на всички задължения на конкретния адвокат към АК-Пловдив и към Висшия адвокатски съвет до месец март 2021 г. включително, а за допълнителния избор, който ще се проведе на 02.05.2021 г. - да бъдат допускани всички адвокати, за които в системата БАРКИЙПЪР или по банковите сметка на АК – Пловдив към 30.04.2020 г. е отразено плащане на всички задължения на конкретния адвокат към АК-Пловдив и към Висшия адвокатски съвет до месец април 2021 г. включително.

2. Измененя текста на т. 2, б. а/ и б. б/ от Глава VI, буква А. Гласуване на Методическите указания за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., насрочени за 24-25.04.2021 г., като същите придобиват следната редакция:

2.   Действия на Избирателното бюро /ИБ/ по време на гласуването

а/ Когато пред ИБ дойде избирател, той се легитимира с документ за самоличност или с адвокатска карта пред член на ИБ. Членът на ИБ проверява дали адвокатът не е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет до м. март 2021 г. /вкл./. Ако адвокатът не е включен в този списък, членът на ИБ му подава бюлетина, като върху нея поставя печата на ИБ. Адвокатът се оттегля в мястото за гласуване, гласува, сгъва бюлетината, след което се връща в ИБ, пуска бюлетината в избирателната кутия, подписва се в избирателния списък и членът на ИБ му връща документа за самоличност.

б/ Ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) до м. март 2021 г. /вкл./, то ИБ не го допуска да гласува.

3. Приема консолидиран текст на Методически указания за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., насрочени за 24-25.04.2021 г., с отразяване на промяната по т. 2.

 ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.