Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


05.04.2021
Протокол № 2 на ИК

ПРОТОКОЛ №2

на избирателната комисия за избор на делегати

за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г.

 

Днес, 24.03.2021 г., във връзка с подготовката на изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., се проведе заседание на Избирателната комисия на Пловдивска  адвокатска колегия по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:             адв. Марта Севдалинова Божикова – Щерева

Членове:        1. адв. Иван Георгиев Гогов

2. адв. Марияна Христова Димчева

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят отбеляза, че е допусната техническа грешка в текста на т. 3 от Методическите указания досежно датата, до която могат да се правят предложения за делегати, като е посочена дата 09.01.2021 г. вместо 09.04.2021 г., поради което Комисията взе следните решения:

  1. Изменя текста на т. 3, изр. 1 от Методическите указания, като същият придобива следната редакция: 3. Предложението се адресира до Избирателната комисия, като се подава в деловодството на ПАК, гр. Пловдив, бул. 6-ти Септември № 152, ет. 3, офис 3-2Б, най-късно на 09.04.2021 г.
  2. Приема консолидиран текст на Методически указания указания за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., насрочени за 24-25.04.2021 г., с отразяване на промяната в текста на т. 3, изр. 1.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.