Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


05.04.2021
Протокол №1 на ИК

ПРОТОКОЛ №1

на избирателната комисия за избор на делегати

за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г.

 

Днес, 22.03.2021 г., във връзка с подготовката на изборите за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., се проведе заседание на Избирателната комисия на Пловдивска  адвокатска колегия по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:             адв. Марта Севдалинова Божикова – Щерева

Членове:        1. адв. Иван Георгиев Гогов

2. адв. Марияна Христова Димчева

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обявяване на броя и състава на Избирателните бюра по чл.101, ал.2 от ЗА за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 24-25 април 2021 г.
 2. Приемане на Методически указания за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., насрочени за 24-25.04.2021 г.
 3. Приемане на решение относно определяне броя на делегатите от ПАК на годишното събрание на адвокатите от страната;
 4. Определянето на началото и края на гласуването при провеждане на изборите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 24-25 април 2021 г.
 5. Вземане на решение относно кога един кандидат се счита за избран.
 6. Вземане на решение относно действията на изборните бюра при приключване на гласуването на 24.04.2021 г. и продължаването му на 25.04.2021 г.
 7. Вземане на решение относно организационно-техническата подготовка на изборите.

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на ПАК единодушно приеха предложения дневен ред и пристъпиха към разглеждане на точките от същия:

По т.1: Обявяване на броя и състава на Избирателните бюра по чл.101, ал.2 от ЗА за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 24-25.04.2021 г.

 След проведени разисквания и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на ПАК прие следното

РЕШЕНИЕ:

Обявява Списъка с броя и поименния състав на избирателните бюра (ИБ), включително: председателите на избирателните бюра, утвърден на заседание на ПАС, съгласно изискванията на чл.101, ал.2 от ЗА, както следва:

 Първо изборно бюро:

 1. Веселин Минчев Козарев
 2. Даниела Динкова Радева
 3. Надежда Василева Котрукова

Второ изборно бюро:

 1. Красимира Георгиева Куцарова
 2. Таркан Неджет Шериф
 3. Александра Александрова Чеканска

Трето изборно бюро

 1. Карник Жирайр Бадваганян
 2. Георги Сашев Петров
 3. Николай Николаев Пеев

Резерви:

 1. Васил Евгениев Майсторов
 2. Антоанета Асенова Зидарова
 3. Вероника Рениер Фонсека
 4. Николай Весков Лесов
 5. Марина Христова Николова

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.2: Приемане на Методически указания за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., насрочени за 24-25.04.2021 г. 

След проведени разисквания и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на ПАК прие следното

РЕШЕНИЕ

Приема Методически указания за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., насрочени за 24-25.04.2021 г., представляващи Приложение №1 от това решение и неразделна негова част.

 ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.3 от Дневния ред:  Приемане на решение относно определяне броя на делегатите от ПАК на годишното събрание на адвокатите от страната.

След проведени разисквания и на основание чл.102, ал.1 от ЗА, ИК на ПАК прие следното

РЕШЕНИЕ

Броят на представителите (делегатите) от ПАК на годишното събрание на адвокатите от страната се определя въз основа на броя на вписаните в регистрите на ПАК адвокати и адвокати от Европейския съюз към датата на провеждане на общото събрание на адвокатите от ПАК, при спазване изискванията на чл.112, ал.1 и 3 от Закона за адвокатурата. Преди започване на гласуването броят на представителите /делегатите/ от ПАК се приема от Адвокатския съвет с нарочно решение и се съобщава на ИК.

 ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.4 от Дневния ред: Определяне на началото и края на гласуването при провеждане на изборите за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 24-25.04.2021 г.

След проведени разисквания и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на ПАК прие следното

РЕШЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЯ начало и край за всеки от двата изборни дни, както следва:

 • На 24.04.2021 г. :
  • начало на изборния ден – приключване на разискванията и гласуванията в заседанието на общото събрание;
  • край на изборния ден – 17.30ч.;
 • На 25.04.2021 г. :
 • начало на изборния ден – 9.00 ч.;
 • край на изборния ден – 14.30 ч.;

 В случай, че в края на избора има негласували членове на ПАК, изборът приключва след като гласува последният адвокат, явил се пред избирателното бюро не по-късно от крайния час за гласуване за съответния ден.

 ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.5 от Дневния ред: Вземане на решение относно кога един кандидат се счита за избран.

След проведени разисквания и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на ПАК прие

РЕШЕНИЕ

За избрани за представители /делегати/ на годишното събрание на адвокатите от страната се считат кандидатите, получили повече от половината от гласовете от подадените действителни бюлетини.

В съответствие с чл.108 от ЗА, ако при проведения избор на 24 и 25.04.2021 г. не е попълнен списъкът с делегати, ще се проведе допълнителен избор на 02.05.2021 г. от 9 до 14.30 часа в залата в сградата на ПАК с адрес: гр.Пловдив, бул.“Шести септември“№152, ет. 3, офис 3-2 В.

При проведения допълнителен избор кандидатите се подреждат  според получения брой гласове от действителните бюлетини. За избрани за представители /делегати/ се считат толкова на брой кандидати, колкото е необходимо да се попълни броят на представителите, подредени според броя на получените от тях гласове при допълнителния избор.

 ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.6 от Дневния ред: Вземане на решение относно действията на изборните бюра при приключване на гласуването на 24.04.2021 г. и продължаването му на 25.04.2021 г.

След проведени разисквания и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на ПАК прие следното

РЕШЕНИЕ

          При приключване на гласуването на 24.04.2021 година, отворите на изборните урни се запечатват с лист хартия, подписан от всички членове на съответното избирателно бюро, и изборните урни се облепват с ленти, подпечатани с печата на съответното избирателно бюро. Избирателният списък, списъкът на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет в сроковете по чл.49 от ЗА, другите книжа и материали се прибират в голям плик (за всяко ИБ поотделно), който се надписва с номера на Избирателното бюро, залепва се и на гърба му се подписват членовете на ИБ. Така запечатаните урни за гласуване и пликове със списъците и др. книжа и материали се прибират в офиса на ПАК /заседателна зала/, където  се заключва и се запечатва с хартиени ленти, подпечатени с печата на избирателното бюро, и подписани от членовете на избирателната комисия. Ключът се съхранява в председателя на Избирателната комисия на ПАК.

На 25.04.2021 г. в 8.30 ч. офисът,  където се съхраняват изборните урни и книжа, се разпечатва в присъствието на всички членове на ИК на ПАК и на ИБ.

Избирателните бюра получават от членовете на Избирателната комисия на ПАК изборните урни за гласуване на 25.04.2021 г. и плика със списъците и другите книжа и материали за съответното избирателно бюро. Урните се разпечатват в присъствието на всички членове на съответното избирателно бюро за продължаване на гласуването на 25.04.2021 г.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.7 от Дневния ред: Вземане на решение относно организационно-техническата подготовка на изборите.

 След проведени разисквания и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗА, ИК на ПАК прие следното

РЕШЕНИЕ

 I. За предварителната подготовка на изборите ПАС следва да осигури подходящи условия за провеждане на заседанията на ИК на ПАК в помещение на адрес: гр.Пловдив, бул. „Шести септември“ №152, ет.3, оф. 3-2В.

II. За произвеждането на изборите за делегати от Пловдивската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната Адвокатският съвет следва да осигури най-късно до 22.04.2021 г.:

 1. Печат, зареден със синьо мастило: голям кръг, в който се изписва: „Адвокатска колегия – Пловдив“; 
 2. Маси (бюра) – не по-малко от 3 броя
 3. Хранилище за съхраняване на изборните книжа и материали на 24-ти срещу 25-ти април 2021 г., а в случай на провеждане на допълнителен избор - и за периода между 25.04.2021 и 02.05.2021 г.;
 4. Избирателни урни/кутии за гласуване – общо 3 броя;
 5. Хартия за отпечатване на бюлетините, протоколите на избирателните бюра и комисията и за работа на избирателните бюра при преброяването;
 6. Отпечатване на  бюлетини;
 7. Канцеларски материали;
 8. Отпечатването на избирателните списъци за всяко избирателно бюро и списъците на лицата, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет в сроковете по чл.49 от ЗА;
 9. Отпечатване на два броя формуляри на протоколи за всяко от избирателните бюра, включващи всички имена от листата за гласуване.
 10. Условия за завеждане на пълномощните на адвокатите в регистър на пълномощните до приключване на гласуването;
 11. Отпечатване на  методически указания за начина на гласуване при провеждане на избора за делегати;

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.