Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


24.04.2019
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА АДВОКАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията на работата на Адвокатски съвет – Пловдив  и прилаганите критерии за финансово подпомагане на адвокатите от ПАК.

 

Чл. 2. В дейността си по организацията и предоставянето на финансови помощи на адвокатите Адвокатския съвет се подпомага от двама избрани за целта ресорни отговорници с равни права и задължения.

 

Чл. 3. Ресорните отговорници се избират измежду членовете на АС и действуват за срока на мандата му. Отговорниците могат да бъдат заменяни по всяко време в случай на отказ или обективна невъзможност на някой от тях да изпълнява функциите си, както и по решение на Адвокатския съвет взето обикновено мнозинство.

          

Чл. 4. Дейността на ресорните отговорници обхваща реда за получаване на исканията за финансово подпомагане от адвокати от колегията, администриране и окомплектоване на преписките по реда на чл.8 ал.2 от Правилата за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати, както и изготвяне на становище до Адвокатския съвет по всяка от тях.

           

Чл.5 Финансовото подпомагане на адвокатите от АК-Пловдив  се прилага при лечение, възстановяване от лечение, здравна профилактика и рехабилитация, претърпени тежки еднократни житейски инциденти по смисъла и в хипотезите пояснени в чл.9, ал.1 от Правилата за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати в рамките на предвидените за целта средства по бюджета за съответната календарна година.

 

II. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА АДВОКАТИТЕ 

 

Чл.6. Настоящите критерии се прилагат при отпускане на финансова помощ от Адвокатския съвет на нуждаещи се адвокати от АК – Пловдив при тежки здравословни състояния или трудни житейски ситуации, настъпили вследствие на инциденти, бедствия и други подобни.

 

Чл. 7. Еднократната финансова помощ може да се отпусне от Адвокатския съвет  по писмено искане на адвокат или член на неговото семейство или от друг адвокат в следните случаи:

1. Тежко здравословно състояние, в резултат на което адвокатът не може да осъществява дейността си и/или не е в състояние да заплаща разходите за лечението си;

2. Други обстоятелства, довели адвоката до значителни материални затруднения.

 

Чл.8. /1/ Искането за финансово подпомагане следва да съдържа: трите имена на адвоката, от чието име се прави (респ. трите имена на лицето, което го подава, ако е член на семейството на адвоката); кратко изложение на обстоятелствата, въз основа на които адвокатът или член на неговото семейство или друг адвокат заявяват искане за финансово подпомагане; претендираният размер на финансовата помощ; кратко изложение на обстоятелствата, свързани със семейното и материално състояние на адвоката; искана ли е преди финансова помощ от АК-Пловдив и от Висшия адвокатски съвет; банковата сметка, по която да бъде преведена отпуснатата финансова помощ.

/2/ Към искането за финансово подпомагане следва да бъдат представени писмени документи, удостоверяващи здравословното състояние на адвоката, респ. нужното лечение; настъпването на бедствие, авария или инцидент и вида и размерът на претърпените вреди или други относими обстоятелства; декларация за семейно и имотно състояние свободен текст;

/3/ Адвокатският съвет има право да изисква допълнителни документи от лицето, подало искането, ако счете, че приложените към ал.2 не са достатъчни, за да установят твърдените от него факти, вкл. да поиска прилагане към преписката на последната годишна данъчна декларация, подадена от адвоката, както и да прави свои проучвания и проверки относно материалното и финансово положение на лицето.

 

Чл.9. /1/ При вземане на решение за финансово подпомагане и при определяне размера на финансовата помощ, Адвокатския съвет обсъжда и съобразява следните обстоятелства за адвоката, нуждаещ се от подпомагане

1. заплатил ли е вноските си към Пловдивска адвокатска колегия и към Висшия адвокатски съвет;

наказван ли е дисциплинарно;

подпомаган ли е финансово от Пловдивска адвокатска колегия, кога, в какъв размер и по какъв повод и искане;

какъв е адвокатският му стаж.

        /2/ Посочените в предходната алинея обстоятелства се установяват служебно от ресорните отговорници по чл. 2 от настоящите Правила със съдействието на администрацията на ПАК.

 

Чл.10. /1/ Адвокатски съвет - Пловдив може да отпусне, еднократно за една календарна година, финансова помощ за адвокат в размер до 2000 лв., а в изключителни случаи до 4000 лв.

/2/ Финансова помощ не може да бъде предоставяна преди изтичане на три години от предходно финансово подпомагане на същото лице със средства на Адвокатска колегия - Пловдив, независимо от размера му.

 

Чл.11. Исканията за финансово подпомагане се подават от заинтересованото лице - адвокат или член на семейството му или друг адвокат, в АС-Пловдив , в писмен или електронен вид, като се завеждат в деловодството и незабавно се докладват на председателя.

 

Чл.12. Председателят на АС-Пловдив възлага на един от ресорните отговорници по чл.2 да направи проверка и да докладва искането за финансово подпомагане.

Чл.13. Искането за финансово подпомагане се докладва от натоварения по случая ресорен отговорник, в първото заседание на Адвокатския съвет, следващо датата на постъпването му в деловодството, а при нужда от окомплектоване и предоставяне на допълнителни данни и/или документи в поредното заседание след окомплектоването на преписката.

 

Чл14./1/ Адвокатския съвет се произнася с решение, с което предоставя финансово подпомагане на лицето или отхвърля искането му.

/2/ Решението се съобщава незабавно на адвоката, поискал финансова помощ.

/3/  При отпусната финансова помощ, сумата се превежда по посочената от него сметка в 7-дневен срок от датата на решението.

 

Чл.15. При непълнота или по въпроси, които не са изрично уредени в настоящите правила, се прилагат Правилата за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати приети с решение № 145/23.06.2017 година на Висшия адвокатски съвет и с решение № 1106 на заседание на Висшия адвокатски съвет, проведено на 13.07.2018 г.

           

Настоящите Правила за дейността на Адвокатски съвет – Пловдив за финансово подпомагане на адвокати от АК-Пловдив  са приети с Решение № 98 на негово заседание на 13.03. 2019г.