Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


23.01.2024
ПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА СЪДИИ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ПОЗИЦИЯ

на

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Благоевград

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Бургас

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Варна

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Видин

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Враца

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Добрич

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Кърджали

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Кюстендил

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Монтана

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Плевен

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Пловдив

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Силистра

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Сливен

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Смолян

 

във връзка с процедурата по избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

 

 

     Уважаеми колеги,

 

     Уважаеми български граждани,

 

     Процедурата по избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание, породи изключително голяма полемика през последните седмици, както в юридическите среди у нас, така и извън тях. Начинът на избиране на кандидатите и провелата се процедура, както и само чисто формалното спазване на законовите изисквания за заемане на длъжността, повдигнаха важни въпроси.

    Кандидатурите за членове на Конституционният съд бяха внесени в последния ден от установения срок, без предварително обществено обсъждане, без експертен дебат, откритост и прозрачност и без мотиви за подбора им. В хода на процедурата бяха погазени основополагащи принципи на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост, които съгласно чл.91б от Конституцията, Народното събрание следва да спазва при избора на членове на органи, които изцяло или частично се избират от него, за да гарантира тяхната независимост.

     Отговорите на кандидатите единствено и само на предварително зададени въпроси и лишаването на присъстващите при изслушването, от възможността да поставят своите питания, предизвиква основателни съмнения относно качествата и подготовката на кандидатите.

     Насрочването на окончателното гласуване в пленарна зала по-малко от 24 часа след изслушването на кандидатите отново демонстрира чисто формалния подход към процедурата и усещането за предрешеност на избора.

     Съгласно чл.147, ал.3 от Конституцията за съдии в Конституционния съд се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, най-малко с петнадесетгодишен юридически стаж. Считаме, че върховенството на закона не може да се постигне и гарантира с уронване на престижа на Конституционния съд, чрез попълването му със съдии, неотговарящи на големите изисквания, поставени от Конституцията. Огромното значение на Конституционния съд за демократичните процеси в правовата държава, изисква членовете му да бъдат отлични юристи с несъмнена ерудиция и доказани професионални и морални качества. Попълването на Конституционния съд с обществено и професионално неприемливи фигури, може да има изключително сериозни и трудно обратими последици.

   С решенията си за избора на двамата кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България, беше демонстрирано недопустимо незачитане на нормите на Конституцията и на Решенията на Конституционния съд. Избирането на кандидатите за срок от девет години, както е отразено във взетите решения, е в противоречие с Решение № 1 от 11.01.2024 г. на КС на РБ по к. д. № 17/2023г., в което ясно е прието, че: „Конституционен съдия, избран или назначен след предвиденото в чл. 147, ал. 2, изр. трето от Конституцията обновяване на състава на Конституционния съд, упражнява правомощията си само за оставащия срок от мандата, считано от конституционно дължимия момент за обновяването на състава на Съда.“

    В период, в който институциите у нас страдат от тежка и хронична липса на обществено доверие, ерозирането на доверието в Конституционният съд може да има непоправими последици и да доведе до пълно разрушаване на обществения договор – без който обществото на практика спира да съществува. Като адвокати и юристи не можем да наблюдаваме безучастно подобни процеси на потъпкване на основите на правовия ред в държавата, водещи до разграждане на държавността.

     Призоваваме за разум, морал и отговорност народните представители, които да отменят решенията си от 19.01.2024г. за избор на конституционни съдии.

    Призоваваме Председателя на Народното събрание, Президента на Република България и Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд в рамките на правомощията си да заявят ясна и категорична позиция по така извършения избор, който при реализирането си би опорочил по непоправим начин дейността на Конституционния съд като институция, която е последен гарант на правовия ред.