Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


15.04.2020
Нова функционалност на Документоудостоверителя

       Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 10.04.2020 г. между Адвокатска Колегия гр. Пловдив и Районен съд гр. Пловдив бе подписан Анекс към Споразумение от 22.12.2015 г., по силата на който се разширяват възможностите за ползване на системата "DOCATTESTATION" - Удостоверител на документи /www.docattestation.com/. В системата се добави секция депозиране, през която адвокатите пълномощници на страните ще могат да депозират изявления и документи по делата.

           Съгласно постигнатото споразумение, по делото могат да се депозират следните изявления: молби за поправяне на пороци на исковата молба по чл. 127, ал.2 и/или ал.4 и/или чл. 128 от ГПК; приложения към отговора на исковата молба по чл. 132 от ГПК, становища по изготвения доклад по делото, молби и становища по хода на делото, молби за прилагане на документи за внесени държавни такси, за внесени депозити за вещи лица, за внесени депозити за призоваване на свидетели и др., молби за издаване на удостоверения, заверени преписи от документи и на изпълнителни листове по делото, писмени защити и други изявления по хода на делото.

          ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ че чрез системата НЕ МОГАТ да се депозират документи за образуване на съдебно производство, вкл. искови молби и заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, молби за обезпечения на бъдещ иск и всякакви изявления, въз основа на които се образува самостоятелно съдебно производство; молби за поправяне на пороци на исковата молба по чл. 127, ал.1 от ГПК; отговори на искови молби; молби за отказ, оттегляне или изменение на иска, молби по чл. 247- 251 ГПК; частни тъжби, и всякакви жалби и отговори на жалби срещу актове на съда, подлежащи на разглеждане от друга съдебна инстанция.

        Подаването на молби и приложения към тях се осъществява чрез попълване на Молба за електронно депозиране – Приложение № 2 от система „DOCATTESTATIONУдостоверител на документи и прикачване на подписаното изявление и приложените документи.

            Депозираните изявления следва да бъдат подписани от адвоката и сканирани в pdf или jpg формат. Не се приемат изявления, които са неподписани или са в текстови формат.

             Приложените документи към изявленията - оригинал или заверено от адвоката копие, се депозират сканирани в pdf или jpg формат.

             Засега новите възможности могат да се ползват само по делата на Районен съд Пловдив.

             Въпроси относно нововъведението можете да отправяте на следния електронен адрес: office@bisoft.bg или през формата за контакт на удостоверителя.