Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


05.04.2021
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на избори за делегати от Пловдивска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., насрочени за 24-25.04.2021 г.

І. РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТУРИ

1. Всеки редовен член на Адвокатска колегия Пловдив (ПАК) има право да предложи друг колега адвокат – вписан в ПАК или себе си – за делегат за участие в провеждане на Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г.

2. Предложението се подава в писмен вид, като се посочват всички индивидуализиращи кандидата за делегат и подателя на предложението лични данни – три имена, както и БУЛСТАТ и/или адвокатски номер в Единния регистър на адвокатите в страната, а за подателя на предложението – и адрес на дейността.

 3. Предложението се адресира до Избирателната комисия, като се подава в деловодството на ПАК, гр. Пловдив, бул. 6-ти Септември № 152, ет. 3, офис 3-2Б, най-късно на 09.04.2021 г. Когато предложението не изхожда от кандидата, същото се придружава от декларация-съгласие от кандидата. Една декларация може да се ползва за няколко предложения, когато за едно лице постъпят повече от едно предложения. 

4. Без разглеждане се оставят предложения, които:

4.1. не съдържат достатъчно данни, чрез които да се индивидуализира предложеният кандидат за делегат;

4.2. не съдържат декларация-съгласие от кандидата за делегат (ако той не е подател на кандидатурата), в случаите, в които декларация от същия не се намери сред останалите подадени предложения;

 4.3. са подадени след изтичане на крайния срок за подаване на кандидатури;

 4.4. не отговарят на изискванията на чл. 99, ал. 3 от ЗАдв.

ІІ. ПРАВО НА ГЛАС

1. Право на глас има всеки редовен член на ПАК. 

2. Гласуването се осъществява лично или чрез друг адвокат-пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно, съдържащо индивидуализиращи данни на упълномощителя и упълномощения, както и ясно означение за вида на избора, за който пълномощното се издава.  3. Един адвокат-пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията. Пълномощното се представя от упълномощителя в адвокатския съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието.

4. Когато в пълномощното не е посочена дата на гласуването, за което се оторизира пълномощникът, но става ясно, че то се отнася за избор на делегати за участие в Общото събрание на адвокатите в страната, се приема, че пълномощното е валидно и същото оправомощава пълномощника както за първоначалния избор, така и за гласуване при повторен избор (балотаж).

5. Адвокат, представляван от пълномощник в първоначалния избор, който желае да гласува лично на балотажа, има задължението да оттегли пълномощното си преди пълномощникът да упражни правото му на глас по делегация или да упражни правото си на глас преди пълномощника. В противен случай и ако пълномощникът гласува от името на упълномощителя преди него самия, последният губи възможността лично да упражни правото си на глас и не се допуска до участие в  гласуването.

6. Пълномощни, в които изрично е посочено как да бъде извършено гласуването (за кой от кандидатите да бъде гласувано) или които по какъвто и да било начин предварително разкриват тайната на вота, не се допускат.

ІІІ. ИЗБОРЕН ДЕН. НАЧАЛО И КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН. ПРОМЕНИ В НАЧАЛНИЯ И КРАЕН ЧАС НА ИЗБОРНИЯ ДЕН.

1. Изборът на делегати за участие в Общото събрание на адвокатите в страната се осъществява в рамките на два последователни дни – 24 и 25 април 2021 г., които се означават като изборни дни.

2. Изборният ден на 24.04.2021 г. започва непосредствено след приключване на обсъжданията и гласуванията в заседанието на Общото събрание на ПАК, като гласуването се организира и провежда с желаещите присъстващи на събранието лица в залата, в която се провежда заседанието на Общото събрание.

3. Изборният ден на 24.04.2021 г. приключва в 17.30 ч. Гласуване след този час се допуска само за присъстващите към момента на изтичане на официално обявения краен час желаещи да гласуват адвокати, като това се отбелязва в протокол, в който се посочва часът, в който е приключило гласоподаването.

 4. Изборният ден на 25.04.2021 г. започва в 9.00 ч. и приключва в 14.30 ч., като самото гласуване се организира и провежда в заседателната зала на Адвокатския съвет в офисите на ПАК – гр. Пловдив, бул. 6-ти септември № 152, ет. 3, офис 3-2Б. Гласуване след този час се допуска само за присъстващите към момента на изтичане на официално обявения краен час желаещи да гласуват адвокати, като това се отбелязва в протокол, в който се посочва часът, в който е приключило гласоподаването. След обявяване на края на изборния ден не се допуска гласуване, независимо от явяването на желаещи адвокати, вписани в ПАК, с право на глас.

5. В случай на необходимост от провеждане на повторен избор (балотаж), същият се провежда на 02.05.2021 г. с начало на изборния ден - 9.00 ч. и край на изборния ден - 14.30 ч.

6. Промени в началния и краен час на изборния ден се извършват по решение на Избирателната комисия с протокол, като промените се съобщават по електронен път чрез изпращане на съобщение от официален електронен адрес на ПАК към електронните пощи на адвокатите, вписани в ПАК.

 

ІV. БЮЛЕТИН

 

 

 1. Гласуването се извършва с обща (интегрална) бюлетина по образец, утвърден от Избирателната комисия. 

 2. Бюлетината се отпечатва на бял лист - формат А4, озаглавен: „БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ ПЛОВДИВСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ“, със следното съдържание:   квадратче за отразяване на вота;  собствено, бащино и фамилно име на кандидата, както и неговите юридически и адвокатски стаж;  печат със синьо мастило по образец, утвърден от ИК на ПАК. 3. Имената на кандидатите се разполагат на самостоятелен ред, който започва с квадратчето за отразяване на вота и се подреждат по азбучен ред, определен на база първата буква от малкото име на кандидата. 

4. Бюлетините се отпечатват в необходимия брой, съобразно броя на явилите се гласоподавателиадвокати, включително и за гласуващите по пълномощие.

5. Всеки желаещ да гласува адвокат получава от избирателното бюро по една бюлетина, а когато гласува и по пълномощно – още една бюлетина за вота на упълномощителя, според имената на адвоката, респ. упълномощителя. 

6. Получаването на бюлетината от желаещия да гласува адвокат, включително и когато получава бюлетина за гласуване по пълномощно, се отразява с подпис на получилия съответната бюлетина адвокат в списъка на адвокатите, имащи право на глас (избирателен списък), воден от членовете на избирателното бюро, при подаването на вота.

 7. Изборът е таен. След отбелязване на вота в съответните квадратчета според волята на гласуващия, същият сгъва  попълнената бюлетина двукратно успоредно по хоризонтал или веднъж по хоризонтал и веднъж по вертикал, като по този начин обезпечи невъзможност да бъде видян вотът му преди разгъване на бюлетината за нуждите на преброяването на гласовете. Членовете на избирателното бюро поясняват на всеки желаещ да гласува адвокат при предоставяне на бюлетината възможните начини за нейното прегъване.

 8. Попълнената и сгъната по един от описаните начини бюлетина се подава при избирателното бюро, в чийто списък е името на адвоката-гласоподавател, респ. адвоката-упълномощител, когато се гласува по пълномощно,  като се пуска в прозрачна избирателна кутия, запечатана предварително с хартиени ленти, носещи подписите на всички членове на избирателната комисия.

9. Материали, намерени в избирателните пликове и в избирателните кутии, които не отговарят на горните изисквания, не се считат за подаден глас и не се отчитат при определяне на изборния резултат.

 

V. ДЕЙСТВИТЕЛНИ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ

1. Действителен глас /бюлетина/: Бюлетината /гласът/ е действителна, когато:

а) бюлетината е по установения образец и върху нея е поставен печат със синьо мастило по образец, утвърден от ИК на ПАК;

б) от съдържанието на бюлетината може да се изведе еднозначно волята на вота;

в) означен е максималният брой или по-малко от максималния брой кандидати за делегати от Пловдивската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната;

г)  върху бюлетината няма знаци и/или отбелязвания, позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на гласувалия);

д) когато бюлетината е сгъната по един от начините, описани в предходния раздел.

2. Гласът е действителен и когато в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при отпечатването, но вотът може да бъде установен еднозначно. В такива случаи, както и когато гласуващият лично или по пълномощно адвокат е допуснал грешка при гласуването, същият може да получи нова бюлетина, като преди това задраска всички квадратчета по един и същи начин в бюлетината и я предаде на членовете на избирателното бюро, които я унищожават с надпис по диагонал „НЕВАЛИДНА“ и я отделят от останалите бюлетини.

3. Бюлетина по установения образец, съдържаща знак, поставен с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчетата за гласуване: "Х" или "V", представлява действителен глас. 

4. Когато знакът за отразяване на вота излиза извън квадратчето на съответния кандидат, но не засяга друго квадратче, гласът е действителен, включително и в случаите, когато навлиза в полето на друг кандидат.

5. Всички действителни гласове се вписват от Избирателните бюра в протокола при отчитането на резултата от произведения избор. 

6. Гласът е недействителен, когато бюлетината не е по утвърдения образец.

7. Гласът е недействителен, когато макар и бюлетината да е по установения образец, в нея:

а) няма отразен вот в квадратчето за гласуване;

б) има отбелязване за повече от максималния брой кандидати за делегати от Пловдивската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната;

в) е поставен знак, различен от "Х" или "V"; е) знакът е поставен с химикал, пишещ с цвят, различен от син.

г) не е поставен печат със синьо мастило по образец, утвърден от ИК.

8. Всяка недействителна бюлетина се унищожава с надпис: "недействителна" по диагонал през лицевата страна. Недействителните бюлетини се опаковат отделно.

9. Всички недействителни гласове се вписват от Избирателните бюра в протокола при отчитането на резултата от произведения избор. Невалидните бюлетини, унищожени по реда на т. 2. от този раздел, се опаковат отделно, броят им се упоменава отделно в протокола от Избирателните бюра, като същите не участват в преброяванията на общия брой гласове, действителните и/или недействителните гласове.

VI. ДЕЙСТВИЯ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ БЮРА ПРИ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

А. ГЛАСУВАНЕ

1. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ при откриване на избора:

а/ Изборът започва в обявения от Избирателната комисия на Общото събрание ден и час, в присъствието на двама неангажирани в изборния процес адвокати, които са избрани с решение на Общото събрание.

б/ Председателят или член на ИК показва празната кутия на присъстващите, след което я затваря и запечатва с ленти, върху които се подписват членовете на ИК и се поставя печатът, утвърден от ИК.

2. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ по време на гласуването

а/ Когато пред ИБ дойде избирател, той се легитимира с документ за самоличност или с адвокатска карта пред член на ИБ. Членът на ИБ проверява дали адвокатът не е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет в срок до 31.03.2021 г., включително. Ако адвокатът не е включен в този списък, членът на ИБ му подава бюлетина, като върху нея поставя печата на ИБ. Адвокатът се оттегля в мястото за гласуване, гласува, сгъва бюлетината, след което се връща в ИБ, пуска бюлетината в избирателната кутия, подписва се в избирателния списък и членът на ИБ му връща документа за самоличност. 

б/ Ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) в срок до 31.03.2021 г., включително, то ИБ не го допуска да гласува.

в/ Ако адвокатът гласува чрез пълномощник, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Пълномощното следва да бъде предварително заведено в Регистър на пълномощните, воден от ИК. Пълномощното се задържа от избирателното бюро при подписването на пълномощника в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа.

 г/ В случай на произвеждане на допълнителен избор, адвокатът, който желае да гласува чрез пълномощник, не е длъжен да представя ново пълномощно за гласуване на допълнителния избор.

 д/ Ако адвокат-упълномощител реши лично да упражни своя вот – същият следва да оттегли пълномощното си и да гласува преди упълномощения адвокат. Ако упълномощеният адвокат е гласувал от името на упълномощителя преди последният да оттегли пълномощното и/или да гласува лично от свое име, упълномощеният адвокат не се допуска да гласува. Ако упълномощителят е гласувал лично преди пълномощника си, упълномощеното лице не се допуска да гласува с пълномощното, същото се отбелязва като невалидно. По същия начин се процедира и ако адвокат-упълномощител намери за нужно да гласува лично едва при допълнителен избор.

е/ Изборът завършва в обявения час, като председателят на ИК обявява избора за приключил.

ж/ Ако пред ИК в края на избора има негласували адвокати, изборът приключва след като гласува последният адвокат, който се е намирал пред съответното ИБ в крайния час за гласуване, обявен от Избирателната комисия.

 

Б. ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

1. След приключване на гласуването, Избирателното бюро разпечатва избирателните кутии, в присъствието на членовете на Избирателната комисия и на двамата неангажирани в изборния процес адвокати, избрани предварително от Общото събрание.

2. Преди отваряне на избирателната кутия, ИБ попълва в протокола следните данни:  - № на ИБ; - имената на членовете на ИБ; - имената на неангажираните в изборния процес адвокати, които са присъствали при отваряне на кутията; - в колко часа е започнал и приключил изборът; - колко са адвокатите според избирателния списък; - колко са гласувалите адвокати според подписите в списъка; - колко са адвокатите, гласували с пълномощно.

3. След отваряне на избирателната кутия, ИБ пристъпва към преброяване на гласовете и отчитане /определяне/ на резултатите от гласуването в това бюро.

4. Преброяването на бюлетините се извършва от членовете на съответните ИБ.

5. След разпечатване на избирателната кутия се изсипват всички бюлетини върху масата на съответното ИБ.

 6. Преброяват се намерените бюлетини и броят им се нанася на отделен ред в протокола.

7. Най-напред се отделят бюлетините, намерени непрегънати или такива, които съдържат знаци, зачерквания, подчертавания, думи и др. под., които позволяват разкриване на вота или самоличността на гласувалия. Бюлетините се отбелязват като „недействителни“ с надпис по диагонал и се опаковат отделно. По същия начин се отделят, като се означават като „недействителни“ и бюлетините, които не съдържат никакви знаци в квадратчетата за вота (празни бюлетини), бюлетините, съдържащи повече отметки на вот от броя на делегатите, бюлетини, попълнени с химикал с различен цвят от синия такъв или със знаци, различни от указаните като допустими за отбелязване на вота такива, както и бюлетини, несъдържащи печат със синьо мастило, утвърден от ИК. Броят на недействителните бюлетини се посочва в протокола.

8. Пристъпва се към преброяване на действителните бюлетини и установяване на броя на гласовете подадени за всеки един кандидат. Преброяването на гласовете е публично, като при същото могат да присъстват и други адвокати, освен избраните двама неангажирани с изборния процес такива, включително и кандидати за делегати. Броят на действителните бюлетини се вписва отделно в протокола, преди нанасяне на данните за събрания брой гласове от гласуването за всеки от кандидатите. 9. След нанасяне на данните от гласуването в протокола, той се подписва от всички членове на ИБ. 10.  Отделно пакетираните бюлетини, обявени за „невалидни“ поради допуснати грешки от гласуващи, респ. поради печатни грешки и дефекти, се посочват като общ брой след данните за гласуването в протокола.

 

VІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1. Всяко ИБ съставя протокол в два екземпляра, в който вписва резултатите от броенето.

2. Двата екземпляра на протокола се подписват от членовете на ИБ и единият се предава на Избирателната комисия, а другият се запечатва в избирателната кутия, заедно с бюлетините – действителните такива, отделно пакетираните недействителни и отделно пакетираните обявени от съответното ИБ за невалидни бюлетини, избирателния списък, списъка на адвокатите, които не са платили членския си внос в сроковете по чл. 49 от ЗА, попадащи в списъка на съответното ИБ и представените пълномощни на адвокати, попадащи в списъка на съответното ИБ.

3. Въз основа на протокола, съставен от всяко ИБ, Избирателната комисия съставя протокол, по образец, утвърден от Висшия адвокатски съвет, в два еднообразни екземпляра, в който обявява окончателните резултати, обобщавайки данните от протоколите на всички ИБ.

4. В протокола се вписват: - общия броя на гласувалите според подписите в избирателните списъци; - броят намерени бюлетини; - броят действителни и броят недействителни бюлетини; - броят бюлетини, обявени за невалидни от избирателните бюра; - броят на действителните гласове, подадени за всеки кандидат за делегат, както и имената на избраните делегати, с отразен до тях брой подадени гласове.

 5. Протоколът се подписва от председателя и членовете на Избирателната комисия, след което с нарочно решение Избирателната комисия се произнася за резултата от избора.

6. Решението и протоколът се обявяват на публично място в Адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.

7. Решението на избирателната комисия, с което се обявява резултатът от избора подлежи на обжалване по реда на чл. 7 от ЗАдв. в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет.

8. Бюлетините, пълномощните и другите книжа се подреждат и запечатват в избирателните кутии. Същите се съхраняват до влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се произнася за резултата от избора, и се унищожават с решение на Адвокатския съвет.

 9. Протоколите на избирателната комисия и избирателните бюра се пазят 5 години. 10. Избрани са кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини.

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР

1. Допълнителният избор се провежда по реда, предвиден за основния избор.

2. При допълнителния избор за избрани се обявяват кандидатите, получили най-голямброй гласове.