Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


21.04.2021
Информация за Общото събрание на адвокатите от АК - Пловдив

      Уважаеми колеги,

 

 

 

 

      Уведомява ме Ви, че съгласно Заповед No РД-01-240/16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, считано от понеделник, 19 април, се допуска провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма, при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от участниците.

 

 

 

 

      Това означава, че насроченото за 24 и 25.04.2021 г. ОС на АК Пловдив и евентуално насроченото за 02.05.2021 г. допълнително общо събрание, ще могат да се проведат.

 

 

 

 

      Напомняме Ви, че Общото събрание ще се проведе на 24 и 25 април 2021 година от 09.00 часа в зали „Париж и Москва“ на хотел Гранд Хотел "Пловдив" гр. Пловдив при следния дневен ред:

 

 1. Отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2020 година.
 2. Доклад за дейността на Контролния съвет.
 3. Отчет за дейността на Дисциплинарния съд.
 4. Разисквания.
 5. Приемане на бюджета на Адвокатския съвет за 2021 година.
 6. Разни.
 7. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

 

 

 

 

      Избирателната комисия ИК към АК Пловдив със свое решение, прието, с ПРОТОКОЛ №1 на избирателната комисия за избор на делегати за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г. ОПРЕДЕЛИ начало и край за всеки от двата изборни дни, както следва:

 

 • На 24.04.2021 г. :

· начало на изборния ден – приключване на разискванията и гласуванията в заседанието на общото събрание;

· край на изборния ден – 17.30 ч.;

 

 

 • На 25.04.2021 г. :
 • начало на изборния ден – 9.00 ч.;
 • край на изборния ден – 14.30 ч.;

 

 

 

· начало на изборния ден – 9.00 ч.;

· край на изборния ден – 14.30 ч.

 

 

 

      В случай, че в края на избора има негласували членове на ПАК, изборът приключва след като гласува последният адвокат, явил се пред избирателното бюро не по-късно от крайния час за гласуване за съответния ден.

 

 

     В съответствие с чл.108 от ЗА, ако при проведения избор на 24 и 25.04.2021 г. не е попълнен списъкът с делегати, ще се проведе допълнителен избор на 02.05.2021 г. от 9:00 до 14.30 часа в залата в сградата на ПАК с адрес: гр.Пловдив, бул.“Шести септември“№152, ет. 3, офис 3-2 В.

 

 

 

 

 

      Уведомяваме Ви, че по повод на Решение No 269 от 16 март 2021 г. на ВКС, постановено по гр.д. No 1175 по описа за 2020 г., четвърто гражданско отделение, Избирателната комисия ИК към АК Пловдив със свое решение, прието с ПРОТОКОЛ №3 на избирателната комисия за избор на делегати за участие в Общото събрание на адвокатите в страната на 29 и 30 май 2021 г., постанови, че до гласуване в изборите на 24 - 25.04.2021 г. следва да бъдат допускани всички адвокати, за които в системата БАРКИЙПЪР или по банковите сметки на АК – Пловдив към 23.04.2021 г. е отразено плащане на всички задължения на конкретния адвокат към АК-Пловдив и към Висшия адвокатски съвет до месец март 2021 г. включително, а за допълнителния избор, който ще се проведе на 02.05.2021 г. - да бъдат допускани всички адвокати, за които в системата БАРКИЙПЪР или по банковите сметка на АК – Пловдив към 30.04.2020 г. е отразено плащане на всички задължения на конкретния адвокат към АК-Пловдив и към Висшия адвокатски съвет до месец април 2021 г. включително.

 

 

 

 

      По този повод Ви уведомяваме, че ще имате право да гласувате в изборите, ако до деня, предхождащ изборите, сте заплатили дължимите си месечни вноски към АК Пловдив и Висшия адвокатски съвет до предходния месец, като при плащане по банков път, задължението ще се счита за погасено, ако дължимите суми са постъпили по банковите сметки на АК Пловдив до деня предхождащ деня на провеждането на конкретния избор.

 

 

 

 

      Уведомяваме Ви, че заплащанията, чрез системите Epay и Borika, извършени след 01.04.2021 г. няма да постъпят по банковите сметки на АК Пловдив до деня, предхождащ датата на изборите, поради което плащане по този начин, няма как да бъде отразено и няма да бъде признато избирателното Ви право.

 

 

 

 

 

      Очакваме Ви на Общото събрание и Бъдете Здрави!

 

 

 

 

 

      От Адвокатски съвет Пловдив