Лого

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ПЛОВДИВ

Новина-Детайли


23.03.2020
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

     Във връзка с Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13 май 2020 г. и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, Адвокатски съвет Пловдив уведомява всички желаещи да подават документи за допускане до изпит по Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати на  Висшия адвокатски съвет за следното:
1.    Срокът за подаване на заявление, с приложенията към него за участие в пролетната изпитна сесия - 15 април, се удължава със срок от 1 месец, считано от датата на отмяна на извънредното положение.
2.    Подаването и приемането на заявления за участие в изпита продължава съобразно сроковете по т. 1.
3.    След изтичане на едномесечния срок по т. 1, Адвокатски съвет Пловдив разглежда в 5-дневен срок подадените заявления.
4.    След изтичане на едномесечния срок по т. 1, Адвокатски съвет Пловдив изпраща на Висшия адвокатски съвет в 15-дневен срок списъците на лицата, които ще участват в изпита, ведно с подадени заявления и приложения към тях.
5.    След отпадане на обявеното извънредното положение, Висшият адвокатски съвет ще вземе решение за датата, реда и мястото на провеждане на изпита, за което кандидатите ще бъдат уведомени допълнително със съобщение на интернет-страницата на ВАдвС –
https://www.vas.bg/bg/

       

       

Адвокатски съвет – Пловдив напомна, че необходимите документи за допускане до изпита за адвокати и младши адвокати са:

1. Заявление свободен текст, което да съдържа три имена, ЕГН, актуален адрес и телефон.

2. Нот. заверено копие на дипломата, приложението и удостоверението за правоспособност.

3. Доказателство а внесени такси към ВАдв.С /50 лв./ и АК – Пловдив /20 лв./

 

Банкови сметки за заплащане на такси:

Основание – такса изпит, пролет 2020

Банкова сметка на Висшия адвокатски съвет:

IBAN: BG85UNCR76301000029813

BIC: UNCRBGSF

..........................................................................

Сметки за заплащане на членски внос и такси към АК -  Пловдив:

БАНКА ОББ - BG19UBBS80021052381240